การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต้นแบบทางการเงินและบัญชี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต้นแบบทางการเงินและบัญชี วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต้นแบบทางการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ โดยเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางด้านการเงินและบัญชี ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งสนองต่อนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดโดยมีนางวรพรรณ์ ภัทรกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในและคณะเป็นวิทยากรในการประชุม


 

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว