การประชุมคณะกรรมการการติดตามประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2562  นายสมเร็จ  อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานในพิธิการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยการประชุมได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1 การมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย บุคลากรทางการศึกษาทุกคน โดยวางเป้าหมายในการพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม