กิจกรรมการอบรมออนไลน์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ในการจัดกิจกรรมการอบรมให้กับคุณครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานปฐมวัย ได้จัดการอบรมแบบออนไลน์ ขึ้นระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2563 โดยมีคุณครูเข้าร่วมการอบรมจำนวน 35 คน ทางสำนักงานเขตฯ ขอเป็นกำลังในให้กับคณะกรรมการในการจัดการอบรมและผู้เข้าร่วมการอบรมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้