พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19(

วันที่ 5 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดน่าน ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยกักกันสัตว์ห้วยนำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 ภายในบริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ในการนี้ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อฯในวันนี้ ตลอดจนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ สำหรับการดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในวันนี้ได้มีนางศรีเรือน ประเทือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน เวรประจำวัน คอยอำนวยความสะดวก
        

        


มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว