การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนในรอบ 1 ปี

วันที่ 2 เมษายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 1 นายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายศุภชัย ชุ่มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว และนางสมรี เกิดกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปทำการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของนางสาวยุเรศ วุธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเคียน ตำบลจอมจันทร์ และนายวรเชษฐ วงค์กันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผู้รับการประเมินทั้ง 2 ราย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยมีระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลา 1 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคอยให้คำแนะนำการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน codshing โดยให้ทำหน้าที่คอยติดตามให้คำปรึกษาตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแระสิทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งอย่างเข้ม ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการประเมินได้ติดตามประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่ผู้รับการประเมินได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 6 เดือน จำนวน 1 ครั้ง และครั้งที่ 2 เมื่อผู้รับปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 ท่านในวันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสถานศึกษาครบ 1 ปี ผลของการประเมินจากคณะกรรมการตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และผลงานต่าง ๆ ที่เกิดจากการปบัติงานในหน้าที่ของผู้รับการประเมินทั้งสองท่านตามตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด มีการพัฒนาเป็นอย่างดีเยี่ยม คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้รับการประเมินทั้งสองท่านผ่านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา และให้มีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไป ในการนี้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ ได้เน้นย้ำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสถานศึกษาทั้งสองท่านได้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า หรือ COVID 19 อย่างใกล้ชิดและเน้นให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเป็นหลัก เนื่องจากทางโรงเรียนอาจต้องมีการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ทัน หากไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ และกำชับให้มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของคณะครูในทุก ๆด้านอย่างเหมาะสม สำหรับการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสถานศึกษาทั้งสองแห่งในวันนี้มีคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเวียงสา ตลอดจนนายประเสริฐ มะโนชัย นายยกสมาคมครูอำเภอเวียงสา ซึ่งทำหน้าที่พี่เลี้ยง ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการประเมินทั้งสองท่านด้วย