การเผยแพร่ “รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา”

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1661-file.pdf?fbclid=IwAR07oAX3Vh7tZ7xGkM3ir1PssG49VrLZ5qDBSvLw66uwIgzXD4Sq12iNUC4

http://online.fliphtml5.com/wbpvz/nram/?fbclid=IwAR2fEWxh4zEQ_9ShNwKogciNZulS4JYlbbn6mibaLbZ85MhUWieZOjivNzY#p=1

https://www.youtube.com/watch?v=qCeaQ9P5_W8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3KsEnNDpoFtGfnjVXxZQAN6iyIsrePxgpkJQgToh6bu-JFPSCBFcxm7VM