มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภายใต้การนำของ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 19 จึงได้กำหนดให้มีจุดคัดกรองผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการจะต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อราชการทุกคนต้องลงชื่อ รายละเอียด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
2. บุคลากรทุกคนที่มาปฏิบัติราชการต้องสวมหน้ากากอนามัย และจัดเตรียมแอลกอฮอล์เพื่อใช้สำหรับตนเอง
3. มีการจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มาติดต่อราชการทุกคน
4. จัดให้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณสำนักงาน เป็นระยะ
5. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือทุกจุดเข้าออกสถานที่ทำงานและห้องประชุม
6.การจัดประชุม อบรม สัมมนา กำหนดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสียง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้กักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าระวังอาการ และหากพบมีไข้ให้แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ใกล้บ้านในทันที
8. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เดินทางไปต่างประเทศในทุกกรณี
9. ให้พนักงานขับรถยนต์ทำความสะอาดรถยนต์ที่รับผิดชอบทุกวันเช้าเย็น เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และเกิดความปลอดภัย
10. ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาจำหน่ายสินค้าทุกประเภท

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามาปฏบัติหน้าที่ตลอดจนผู้มาปฏิบัติงานจะต้องผ่านการตรวจวัดไข้เพื่อทำการคัดกรอง ทุกคน และวันนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมมือกันปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 19 ที่ได้เสียสละทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตลอดมา