เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดน่าน @รร.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน และที่โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในการนี้ได้ประชุมและให้แนวทางในการทำงานแก่คณะครูโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องครูและนักเรียนทุกคน กับการเผชิญกับโรคไข้หวัดสายพนธ์โคโรน่า (COVID 19) โดยได้เน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนังสือของกระทรวงสาธารณะสุขโดยเคร่งครัด และได้ขอให้คณะครูได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้แจ้งข่าวสารที่ชัดเจนให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบด้วย ในการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดน่านครั้งนี้ ได้มี นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่-น่าน และนายประสิทธิ์ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นางวรวรรณ แสงสิริโรจน์ ได้รายงานถึงความเดือดร้อนของโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ที่ต้องการโรงอาหาร สำหรับให้นักเรียนได้นั่งรับประทานอาหาร เนื่องจากที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีความคับแคบ และเด็กๆจะต้องแบ่งเวลาในการพักเที่ยงเนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ไม่สามรถพักรับประทานอาหารพร้อมกันได้ เพื่อขอให้นางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

       

       

      

มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ-ข่าว…