ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน”

สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 โดยมี นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์  ผอ.สพป.น่าน เขต  2 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ, นักวิชาการศึกษา,ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารโรงเรียน และครูในโครงการรักษ์ป่าน่าน รวมจำนวน 48 คน ร่วมวางแนวทางจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนฯ โดยเฉพาะการนำ ICT หรือการใช้ IOT พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน เชื่อมต่อการทำงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแนวใหม่ด้านการอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์ต้นน้ำ วัฒนธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของจังหวัดน่าน  ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมฮักปัว  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
เว็บไซต์“รักษ์ป่าน่าน”