การอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมเร็จ  อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานในพิธี กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยโดยครูปฐมวัย ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากร 2 ท่าน คือ นางกอบกมล  ทบบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย (ข้าราชการบำนาญ) และ นายแพทย์ดิเรก สุดแดน  รองสาธารณสุขจังหวัดน่านและผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  โดยมีครูปฐมวัยในสังกัดเข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน ทางสำนักงานฯ ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่าน และขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป