กรอกข้อมูลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้โรงเรียนทุกโรงที่เปิดทำการสอนระดับปฐมวัย ต้องเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ทุกโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จึงกำหนดให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการดำเนินการของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ตามลิงค์และคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมกันนี้

https://forms.gle/mDmJzq61WYPmMUoj8