การติดตาม ให้คำปรึกษา ในการปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระยะ 6 เดือน

วันที่ 22 มกราคม  2563  ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต1,นายดุสิต ยาใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ,นายรัฐพงศ์ ปุริสาท ได้ติดตาม ให้คำปรึกษา ในการปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระยะ 6เดือน หลังในรอบ1ปี มี นายจักรภาณุ วีระวงศ์ ผอ.รร.บ้านน้ำเลา.อำเภนาหมื่น, นส.ณัฐธิดา บุตรใส ผอ.รร.บ้านน้ำลัด อ.นาน้อย ทั้งสองโรงเรียน ได้นำเสนอผลการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยพัฒนาเพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งที่ 1 ของ 4 งานใน 10 ตัวชี้วัดมีกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน  นายกฤษดา อินแสง ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มนาน้อย 1 ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยงได้ให้คำปรึกษาเพิ่มเติมในการปฎิบัติให้บรรลุผลใน10ตัวชี้วัดเพื่อรองรับการประเมินครั้งที่สองต่อไป