การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคเหนือ กลุ่มที่ 6 โดยได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อนุม้ติให้บุคลากรและข้าราชการครู เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโดยมีศึกษานิเทศก์ ครู เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้