นิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สู่การปฏิบัติจริงตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ดร.อัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ได้นิเทศ ติดตามฯ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ของโรงเรียนผาตูบ โรงเรียนบ้านผาสิงห์  โรงเรียนบ้านน้ำงาวและโรงเรียนบ้านผาขวาง โดยมีประเด็นในการพัฒนา คือการปรับหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน ชุมชน ขอเป็นกำลังใจให้ทั้ง 4 โรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย