นิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงตามบริบทของโรงเรียน@รร.บ้านต้าม, รร.บ้านซาวหลวง, รร.บ้านนวราษฎร์,รร.บ้านเชียงยืน

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ งานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศ ติดตามฯ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ของโรงเรียนบ้านต้าม โรงเรียนบ้านซาวหลวง โรงเรียนบ้านนวราษฎร์และโรงเรียนบ้านเชียงยืน โดยมีประเด็นในการพัฒนา คือการปรับหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน ชุมชน ขอเป็นกำลังใจให้ทั้ง 4 โรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย