กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม

25 พ.ย. 62 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม   โดย นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและทีมงานศึกษานิเทศก์ “เป็นการมาเยือนในรอบสิบปีดีต่อใจ…โรงเรียนจะเข้ภูหอมไพรอุดม ทั้งโรงเรียนดูสดใสมีพลังกายใจร่วมมือกันดีมีความสุขในการพัฒนาเป็นหนึ่งเดียว เด็ก ๆ อ่านออกเขียนได้กล้าแสดงออกบอกได้ว่า OK ขอบคุณท่าน ผอ.ถวัลย์ แก้วด้วงพร้อมคณะที่ต้อนรับดูแลอย่างดียิ่ง”