กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภายใต้แนวคิด”วิชาการก้าวนำ หัตถกรรมก้าวหน้า เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล” โดยมีนายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

 

รวมภาพ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 วันที่ 9 ต.ค.2562

รวมภาพ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 วันที่ 10 ต.ค.2562