ต้อนรับ Tan Then Sent และคุณปุรษร บุญหลง ในโอกาสติดตามการดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1  และนางนิตพร ไทนอ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานประสาน ได้ให้การต้อนรับ Tan Then Sent และคุณปุรษร บุญหลง ในโอกาสเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านห้วยส้ม / โรงเรียนบ้านน้ำพุ อำเภอนาน้อย และโรงเรียนบ้านปางช้าง อำเภอสันติสุข โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทั้งสามโรงเรียนได้รายงานผลความคืบหน้าของงาน โดยมีคุณสาธินี หมั้นเหมาะ เป็นผู้ประสานงาน