การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เพื่อสร้างจิตสำนึกรักป่าน่าน

วันที่ 24-25 กันยายน 2562 นายสมเสร็จ อุดแดง ผอ. สพป. น่าน เขต 1 ประธานพิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เพื่อสร้างจิตสำนึกรักป่าน่าน ของนักเรียนโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยของครูทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 64 คน จากการร่วมพัฒนาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สู่การอออกการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และขยายผลต่อให้โรงเรียนที่สนใจต่อไป