พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน

25 ก.ย.62 องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามผลการศึกษาทางทางไกลผ่านดาวเทียม
องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ที่จังหวัดน่าน
ที่โรงเรียนพระปริญัตติธรรมวัดนาราบวิทยา ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งใช้การอัดเทป DLTVมาใช้ในการเรียนสายสามัญควบคู่กับการสอนทางศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนพระปริญัตติธรรมวัดนาราบวิทยา ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทาง และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองนก อำเภอเวียงสา และโรงเรียนบ้านนาผา ตำบลกองควาย โดยเป็น 2 ใน 6 โรงเรียนนำร่อง ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นประถม และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภาค รวม 5 กลุ่มเครือข่าย ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ได้นำตัวอย่างความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากโรงเรียนพระปริยัตติธรรม ที่จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ห่างไกล ที่มีครูประจำน้อย และขาดแคลนครูสอน
ทั้งนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อรับทราบปัญหาของผู้ใช้งาน และดำเนินการแก้ไข พร้อมให้คำแนะนำการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้กำลังใจแกผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
จากนั้น ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองนก ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียน อยู่ในโครงการ 1730 โรงเรียนปลายทาง เป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครบชุด ในปีการศึกษา 2562 ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการได้แก่ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนปลายทางเป้าหมาย 2) เพื่อจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบใหม่ให้โรงเรียนเป้าหมาย สำหรับใช้ในการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ 3) เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น