งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนนาน้อย 1

ในวันที่ 9 กันยายน 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนนาน้อย 1 ณ โรงเรียนนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความสามารถด้านวิชาการ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์ ในระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป