ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562

วันที่  15 สิงหาคม 2562 กลุ่มนโยบายเเละแผนได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1