ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษา
ขอบคุณข้อมูลจาก ท่านดร. Wisanu Sapsombat ผอ.สทศ.สพฐ.
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/18YZOUQ0lHFG3EIdbex-lhnOF1YKN0VFP?usp=sharing