โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกระบวนการ Active Learning

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  เดินหน้าพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่ครูผู้สอน  วันที่ 4 สิงหาคม 2562          ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนกลุ่มสารภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในสังกัด เข้ารับการอบรมจำนวน 180 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค Boot Camp รุ่นที่ 1-20 โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER  Center) ประจำอำเภอทั้ง 8 อำเภอ โดยมีนางดวงตา รำลึก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นเจ้าของโครงการ และนายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน