การประชุมเพื่อ พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ของหน่วยงาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อ พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ของหน่วยงาน ให้มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการตามบริบทของเขตพื้นที่ให้ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารวิชาการและ      สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา โดยมีตัวแทนจากทุกกลุ่มเป็นคณะกรรมการในการจัดทำข้อมูล