การอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน จัดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 โดยขอความอนุเคราะห์จาก สพป.น่าน เขต 1 ให้ นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา มีกำหนดการอบรมจำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม อบต.แม่สา