ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.น่าน เขต 1
ข่าวประกาศ ข่าวสารประชาสัมพันธ

ภาพกิจกรรม : เครือข่ายวัดผล
ภาพกิจกรรม : โปรแกรมบริหารสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม : อบรม PISA

ทำเนียบบุคลากร

นางศรีรัตน์ บุญศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

  

นางวิพาภรณ์ พุฒิมา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุชาดา ไตรจินดา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
506 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
โทรศัพท์ : 0-5471-0145, โทรสาร 0-5471-0253