กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

นางดวงเดือน  พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางยอดนารี  ปุญญมัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางจีรวรรณ  ศรีริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายมงคล  เมธะพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางอรวรรณ  ติลสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสกาวเดือน  ธนสิริโชติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางอำพร  โลราช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นายวิชัย  เทพกอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นายสมเพชร  เชื้อหมอ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ดาวน์โหลดเอกสาร