ติดต่อที่

ชมรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

ที่อยู่ : ๕๐๖ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐-๕๔๗๑-๐๐๒๙, ๐-๕๔๗๑-๑๖๓๗, ๐-๕๔๗๑-๑๓๒๘ โทรสาร : ๐-๕๔๗๑-๐๒๑๑
Email : ednan1@ednan1.go.th