รายนามคณะกรรมการบริหารงาน ชมรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
1.นายนิพนธ์ สิทธิโชค ประธานคณะกรรมการฯ
2.นายวิชัย วงศ์นันท์ รองประธานฯ
3.นายโกศล เพ็ชรสาริกิจ รองประธานฯ
4.นายนิธิพัตท์ วงศ์สิริบวรกุล รองประธานฯ
5.นายกุลเชษฐ์ แก้ววี รองประธานฯ
6นายองอาจ จันติ๊บ รองประธานฯ
   
กองงานวิชาการ กองงานงบประมาณ
1.นายกุลเชษฐ์ แก้ววี 1.นายโกศล เพ็ชรสาริกิจ
2.นายสุทัศน์ ปันสอน 2.นายประเสริฐ มะโนชัย
3.นายบรม ทองสุข 3.นายณรงศักดิ์ เชื้อหมอ
4.นายชยพล ศรีประดิษฐ์ 4.นายสมชาย สารเถื่อนแก้ว
5.นายสุทธิเกียรติ ขันคำนันต๊ะ 5.นางกวิสรา ศรีมูล
6.นายพัฒน์สิน รัตน์วรวงศ์ 6.นายสิทธิเดช ดีสีใส
   
กองงานทะเบียน  
1.นางองอาจ จันติ๊บ 4.นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
2.นายธีรชัย แก้วกุลฑล 5.ว่าที่ร.ท.ไพรัช รัตนวรากร
3.นายสมควร น้ำเย็น  
   
กองงานกิจกรรม  
1.นายวิชัย วงศ์นันท์ 7.นายวีรพงษ์ หาญณรงค์
2.นายมาโนช ทัพวิโรจน์ 8.นายชาญวิทย์ ดีกัลลา
3.นายสุรศักดิ์ หทัยงาม 9.นายอาคม กุลสุรินทร์
4.นายวิชกร ดวงแก้ว 10.นายธีรชัย เชียงของ
5.นางศิริวรรณ จะชาลี 11.นายนิติพันธ์ ปางน้อย
6.นายโชคทวี สืบบุตร 12.นายสุวัจน์ เอี่ยมอุดม
   
กองงานกฎหมาย  
1.นายนิธิพัตท์ วงศ์สิริบวรกุล 4.นายพัฒนา ไชยเลิศ
2.นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ 5.ว่าที่ร.ต.วิรัช นามพญา
3.นายธงชัย ช่อฟ้า 6.นายถวัลย์ แก้วด้วง
   
กองงานเลขานุการ  
1.นายนิพนธ์ สิทธิโชค  
2.ว่าที่ร.ต.ไชยชาญ มณีกาศ  
3.นางสาวเฟื่องฟ้า สัมวุฒิ  
4.นายดามพ์ กันแก้ว  
   
คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
1.นายสมบูรณ์ รินท้าว ประธานโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ภาค (ประเทศไทย)
2.นายอดุลย์ เทพกอม รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1
3.นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐวรากิจ รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1
4.นายมิ่งขวัญ เขมหทัยกุล รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1
5.นายทวีป ปัญญาอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการศึกษาฯ สพป.น่าน เขต1
6.นายประกิต อะทะวัน อกคศ.เขตพื้นที่ฯ น่าน 1
7.นายปราโมทย์ ใจสุดา อกคศ.เขตพื้นที่ฯ น่าน 1
8.นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ อกคศ.เขตพื้นที่ฯ น่าน 1
9.นายสง่า ไชยภักษา เลขานุการสมาคมครูจังหวัดน่าน
10.นายสมคิด กันบุญ นักจัดการทั่วไป สพป.น่าน เขต1
11.นายเสนอ เวชสัมพันธ์ ทนายความ ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน
12.ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกโรงเรียน สพป.น่าน เขต1  
   
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1.นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน
2.นางสิริทร รามสูต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน
3.นายนัฐพล สุปริยศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน
4.นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน