Home |  On-web  |  E-filing  |  Smis l    www.ednan1.go.th
 
           โครงสร้างกลุ่ม
           บุคลากร
           งานนโยบายและเเผน
           งานวิเคราะห์งบประมาณ
           งานติดตามประเมินผลฯ
           งานเขลานุการฯ
           งานข้อมูลสารสนเทศ
 
 
           กลุ่มอำนวยการ
           กลุ่มนโบายและแผน
           กลุ่มบริหารงานบุคล
           กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ
           กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
           กลุ่มนิเทศติดตาม(1)(2)
           กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

           สำนักรัฐมนตรี

           สำนักงานปลัดกระทรวง
           สำนักงานฯสภาการศึกษา
           สำนักงานฯศึกษาขั้นพื้นฐาน
           สำนักงานฯอาชีวศึกษา
           สำนักงานฯอุดมศึกษา
           สำนักงาน ก.ค.ศ.
           คุรุสภา
           กระทรวงศึกษาธิการ
 
           หนังสือพิมพ์

           ไทยรัฐ

           ไทยโพสต์
           สเดลินิวส์
           แนวหน้า
           มติชน
           ฐานเศรษฐกิจ
           ข่าวสด
           สยามกีฬา
           คม ชัด ลึก
           บางกอกโพสต์
           ประชาชาติ
           ไทยนิวส์
           ผู้จัดการ
           เสียงชาวน่าน
 
  ข้อมูลสารสนเทศ นโยบายและแผน วิเคราะห์งบประมาณ ติดตามประเมินผลและรายงาน เขลานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
 
  ผลของการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีขนาดที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด 1) (รายละเอียด 2)
 
  แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีขนาดที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
ปีงบประมาณ  2556 -  2558
                       
                           หน้าที่  1 - 42  ปก คำนำ - สารบัญ ข้อมูลทั่วไป
             หน้าที่ 43 - 49 ตัวอย่างการจัดทำแผน
             หน้าที่ 50 - 53 โรงเรียนนำนักเรียนมารวม/เครือข่าย  
             หน้าที่ 54 - 63 โรงเรียนที่จำเป็นดำรงอยู่
             หน้าที่ 64 - 71 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 61- 120 คน
                    นวัตกรรม "ร่วมพัฒนา"
            การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
 
       คณะกรรมการฯ :
        คณะกรรมการเขตพื้นที่
        การศึกษา
        อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
        ก.ต.ป.น.
         


 ศูนย์การจัดการความรู้ kmc nan 1
 ภาพข่าวกิจกรรม::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๗๑๐-๐๒๙ โทรสาร : ๐๕๔-๗๑๐-๒๕๓
E-mail : ednan1@ednan1.go.th