Home |   E-filing  |  Smis l    www.ednan1.go.th
 
           โครงสร้างกลุ่ม
           บุคลากร
           งานนโยบายและเเผน
           งานวิเคราะห์งบประมาณ
           งานติดตามประเมินผลฯ
           งานเลขานุการฯ
           งานข้อมูลสารสนเทศ
 
 
           กลุ่มอำนวยการ
           กลุ่มนโบายและแผน
           กลุ่มบริหารงานบุคคล
           กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
           กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
           กลุ่มนิเทศติดตาม(1)(2)
           กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

           สำนักรัฐมนตรี

           สำนักงานปลัดกระทรวง
           สำนักงานฯสภาการศึกษา
           สำนักงานฯศึกษาขั้นพื้นฐาน
           สำนักงานฯอาชีวศึกษา
           สำนักงานฯอุดมศึกษา
           สำนักงาน ก.ค.ศ.
           คุรุสภา
           กระทรวงศึกษาธิการ
 
           หนังสือพิมพ์

           ไทยรัฐ

           ไทยโพสต์
           สเดลินิวส์
           แนวหน้า
           มติชน
           ฐานเศรษฐกิจ
           ข่าวสด
           สยามกีฬา
           คม ชัด ลึก
           บางกอกโพสต์
           ประชาชาติ
           ไทยนิวส์
           ผู้จัดการ
           เสียงชาวน่าน
 
  ข้อมูลสารสนเทศ นโยบายและแผน วิเคราะห์งบประมาณ ติดตามประเมินผลและรายงาน เขลานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
 
ข่าวความเคลื่อนไหว เรื่อง ระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษา (UniNet)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 จัดประชุมอบรมแผนพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน จำนวน 43 โรงเรียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สพป.น่าน เขต 1

คู่มือการอบรม


ไฟล์บรรยายการอบรม
 
 

นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐวรากิจ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
Data Management Center:(DMC2556)
ครูและเจ้าหน้าที่ธุรการหรือผู้ที่รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนในอำเภอเมือง,ภูเพียง(1)
วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสัมนาวุฒิ ชั้น3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

 
 

นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐวรากิจ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
Data Management Center:(DMC2556)
ครูและเจ้าหน้าที่ธุรการหรือผู้ที่รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนใน
อำเภอแม่จริม,บ้านหลวง,สันติสุข,ภูเพียง(2)
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสัมนาวุฒิ ชั้น3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

 
  หน้า( 1 ) ( 2 )  
   
   
 
ดาวโหลดแบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์ 
     
 
เลขที่/ลงวันที่
เรื่อง
จัดสรรระบบ
Computer 2555
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2555 (ขั้นตอนการลงทะเบียนในEGP) ลงทะเบียนที่(คลิกที่นี่ลงทะเบียน)( แบบฟอร์มobecmail )(หนังสือแจ้งจัดสรรฯ) (รายชื่อโรงเรียน) (รายละเอียดคุณลักษณะ 1, 2 ) (รูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ฯ) (แนวทางการดำเนินงาน )
DMCปี55
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา ( รายละเอียด)ใช้ Mozilla Firifox กรอก
ขอให้โรงเรียนเตรียมจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำข้อมูล SMIS ,และ Data Management Center โดยดาวโหลด
(แบบเก็บข้อมูล (นักเรียนเข้าใหม่) (หลักการจัดทำ) (คู่มือ1) , (คู่มือ2) , (ปฏิทิน)
DMC55 (คลิกบันทึกปีกศ.55)    

ีให้โรงเรียนตรวจสอบนักเรียนขาดแคลนยากจน,นักเรียนพิการ, นักเรียนซ้ำซ้อน,เลข 13หลักผิดและรับรองข้อมูลต้อง)
หากมีปัญหาการจัดทำติดต่อสพป.น่าน1 054-711328 , 0898515157
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรองข้อมูลให้แก้ไขและรับรองข้อมูลโดยด่วน(รายชื่อโรงเรียน)
(เแบบเก็บข้อมูลEFA ( 1 ) ( 2 )(คู่มือ) ( (คลิกกรอกEFAใช้รหัสSMIS)
แบบสำรวจการพัฒนาองค์กร (คลิกบันทึกข้อมูล)
โทรศัพท โรงเรียนที่ไม่มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานงาน สามารถใช้ Netcall โทรศัพท์ เข้า-ออก ได้โดยผ่านอินเตอร์เนต
(รายละเอียด) (ศึกษารายละเอียดที่ เว็บ TOT Netcall )
   
       คณะกรรมการฯ :
        คณะกรรมการเขตพื้นที่
        การศึกษา
        อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
        ก.ต.ป.น.
         


 ศูนย์การจัดการความรู้ kmc nan 1
 ภาพข่าวกิจกรรม::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๗๑๐-๐๒๙ โทรสาร : ๐๕๔-๗๑๐-๒๕๓
E-mail : ednan1@ednan1.go.th