Home |   E-filing  |  Smis l    www.ednan1.go.th
 
           โครงสร้างกลุ่ม
           บุคลากร
           งานนโยบายและเเผน
           งานวิเคราะห์งบประมาณ
           งานติดตามประเมินผลฯ
           งานเลขานุการฯ
           งานข้อมูลสารสนเทศ
 
 
           กลุ่มอำนวยการ
           กลุ่มนโบายและแผน
           กลุ่มบริหารงานบุคคล
           กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
           กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
           กลุ่มนิเทศติดตาม(1)(2)
           กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

           สำนักรัฐมนตรี

           สำนักงานปลัดกระทรวง
           สำนักงานฯสภาการศึกษา
           สำนักงานฯศึกษาขั้นพื้นฐาน
           สำนักงานฯอาชีวศึกษา
           สำนักงานฯอุดมศึกษา
           สำนักงาน ก.ค.ศ.
           คุรุสภา
           กระทรวงศึกษาธิการ
 
           หนังสือพิมพ์

           ไทยรัฐ

           ไทยโพสต์
           สเดลินิวส์
           แนวหน้า
           มติชน
           ฐานเศรษฐกิจ
           ข่าวสด
           สยามกีฬา
           คม ชัด ลึก
           บางกอกโพสต์
           ประชาชาติ
           ไทยนิวส์
           ผู้จัดการ
           เสียงชาวน่าน
 
  ข้อมูลสารสนเทศ นโยบายและแผน วิเคราะห์งบประมาณ ติดตามประเมินผลและรายงาน เขลานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
 

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ  2559 -  2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
นายนิวัตน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษนโยบายการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ตามโครงการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำรายงานผลการดำเนิินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ประจำปี พ.ศ.2560 และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561-2564

ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560
ณ ไร่จุฑามาศรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

 
  หน้า( 2 ) ( 3 )  
   
 
แผนพัฒนาประสิืทธภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
รายงานผลการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2558
ดาวโหลดแบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์ 
     
 
เลขที่/ลงวันที่
เรื่อง
  1847/8 พฤษภาคม 2557 อนุมัติโครงการ โรงเรียนดีศรีตำบล ปีงบประมาณ 2557
       คณะกรรมการฯ :
        คณะกรรมการเขตพื้นที่
        การศึกษา
        อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
        ก.ต.ป.น.
         


 ศูนย์การจัดการความรู้ kmc nan 1
 ภาพข่าวกิจกรรม::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๗๑๐-๐๒๙ โทรสาร : ๐๕๔-๗๑๐-๒๕๓
E-mail : ednan1@ednan1.go.th