Home |   E-filing  |  Smis l    www.ednan1.go.th
 
           โครงสร้างกลุ่ม
           บุคลากร
           งานนโยบายและเเผน
           งานวิเคราะห์งบประมาณ
           งานติดตามประเมินผลฯ
           งานเลขานุการฯ
           งานข้อมูลสารสนเทศ
 
 
           กลุ่มอำนวยการ
           กลุ่มนโบายและแผน
           กลุ่มบริหารงานบุคคล
           กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
           กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
           กลุ่มนิเทศติดตาม(1)(2)
           กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

           สำนักรัฐมนตรี

           สำนักงานปลัดกระทรวง
           สำนักงานฯสภาการศึกษา
           สำนักงานฯศึกษาขั้นพื้นฐาน
           สำนักงานฯอาชีวศึกษา
           สำนักงานฯอุดมศึกษา
           สำนักงาน ก.ค.ศ.
           คุรุสภา
           กระทรวงศึกษาธิการ
 
           หนังสือพิมพ์

           ไทยรัฐ

           ไทยโพสต์
           สเดลินิวส์
           แนวหน้า
           มติชน
           ฐานเศรษฐกิจ
           ข่าวสด
           สยามกีฬา
           คม ชัด ลึก
           บางกอกโพสต์
           ประชาชาติ
           ไทยนิวส์
           ผู้จัดการ
           เสียงชาวน่าน
 
  งานวิเคราะห์งบประมาณ (ตั้งงบปี2563)  
  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.น่าน เขต 1  
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562-2564  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

 
  รายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กฯ ปี 61  
  บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบในสังกัด สพฐ.  
 
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
(โรงเรียนบ้านร่มเกล้า) (โรงเรียนบ้านหนองห้า)

ตารางวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.ตัวชี้วัด สพฐ.

                1.ความมั่นคง
                2.สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
                3 .พัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
                4. การสร้างโอกาสความเสมอ ภาค-และความเท่าเทียม
                5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีว
                6.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการแผนผังเชื่อมโยง

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ  2559 - 2561

นายนิวัตน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 1
เป็นประธานประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปี 2562


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม1 อาคาร 101/26
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายนิวัตน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 1
เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษนโยบายการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ตามโครงการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา


วันที่ 29-30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำรายงานผลการดำเนิินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ประจำปี พ.ศ.2560 และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561-2564

ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560
ณ ไร่จุฑามาศรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

หน้า( 2 ) ( 3 )
 
   
 

แผนการบริหารจัดการรร.ขนาดเล็กสพป.น่าน1ปี60-64
1.แผนบริหารจัดการรรเล็กเขต1ปี60-64แนบผนวกแผนสพป.
2.แผนบริหารจัดการรรเล็กเขต1ปี60-64แนบผนวกแผนสพป.

รายงานผลการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2560
ดาวโหลดแบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์

 
     
 
       คณะกรรมการฯ :
        คณะกรรมการเขตพื้นที่
        การศึกษา
        อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
        ก.ต.ป.น.
         
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๗๑๐-๐๒๙ โทรสาร : ๐๕๔-๗๑๐-๒๕๓