หน้าหลัก |   โครงสร้างกลุ่ม |    ส่งอี-เมลย์  |  เว็บบอร์ด  |    ติดต่อเรา | ศูนย์ปฏิบัติการ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)

    GIS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูลทางการศึกษา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็น
โปรแกรมที่เป็นประโยชน์ ดังนี้
        1. สามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของ TEXT ตัวเลข และรูปภาพ
        2. จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและผสมผสาน
        3. วิเคราะห์และประมวลผลในเชิงสถิติได้หลากหลาย
        4. แสดงผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้อย่างละเอียดและแม่นยำ

        นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ยังสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ดังนี้

        1. การบริหารจัดการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทำ School Mappping คือ การกำหนด
ตำแหน่งโรงเรียน โดยใช้ค่าพิกัดจากเส้นลองติจูด เส้นละติจูด เพื่อดูตำแหน่งและระยะทางจากเขตพื้นที่ถึงโรงเรียน
หรือการจัดกลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เพื่อชี้สภาพ
ทางการศึกษาในระดับโรงเรียน (School - Based Management) และใช้สารสนเทศนั้นให้เป็นประโยชน์
ในการวางแผนระดับจุลภาค โดยใช้กระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหาส่งเสริมและพัฒนา

        2. การจัดทำ Education Mapping คือ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ให้ครอบคลุมการศึกษา
หลายๆ เรื่องและไม่จำกัดว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับระดับใดระดับหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การคำนวณว่าในปีต่อไป
จะมีนักเรียนเข้าใหม่ในชั้นอนุบาลถึงชั้นสูงสุดเท่าไร มีจำนวนผู้ที่จะจบการศึกษาจำนวนเท่าไร มีสถานศึกษา
รองรับเพียงพอหรือไม่ นำข้อมูลมาดูว่ามีการรับเด็กเข้าเรียนครอบคลุมทั้งตำบลหรือไม่ ถ้าไม่ครบมีสาเหตุ
มาจากอะไร เช่น ดูข้อมูลการรับเด็กเข้าเรียนพบว่า เด็กเข้าเรียนน้อยในเขตตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง กับตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง เมื่อไปสำรวจข้อมูลพบว่าเกิดจากการที่เด็กได้อพยพตามผู้ปกครองไป
ต่างถิ่นบ้าง ไปเรียนนอกเขตบริการบ้าง เป็นต้น

        3. สอบถามข้อมูลได้หลากหลายตามประเด็นปัญหาที่ต้องการทราบ เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็นำส่งต่อให้
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาข้อมูลถึงระดับโรงเรียนและนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อค้นหาสาเหตุและ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง Website ได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง
(จากหนังสือคู่มือแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT การจัดระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์)
(ไม่สงวนลิขสิทธิ์)
 
กลุ่มนโยบายและแผน ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร.054-771-637,711-328
e-mail plannan1@ednan1.go.th