อนุมัติโครงการ โรงเรียนดีศรีตำบล ปีงบประมาณ 2557  ของ สพป.น่าน เขต 1
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
สพป.
เขต
รายการ
ดาวน์โหลด
1
บ้านเชียงของ
นาน้อย
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
2
ชุมชนบ้านนาหลวง
นาน้อย
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
3
บ้านเปา
นาน้อย
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
4
บ้านนาไค้
นาน้อย
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
5
บ้านใหม่
นาน้อย
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
6
บ้านนา
นาน้อย
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
7
บ้านสันทะ
นาน้อย
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
8
บ้านค้างอ้อย
นาหมื่น
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
9
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
นาหมื่น
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
10
บ้านปิงหลวง
นาหมื่น
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
11
บ้านนาคา
นาหมื่น
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
12
บ้านพี้ใต้
บ้านหลวง
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
13
บ้านเป้า
บ้านหลวง
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
14
ชุมชนบ้านหลวง
บ้านหลวง
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
15
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
ภูเพียง
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
16
บ้านม่วงใหม่
ภูเพียง
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
17
บ้านน้ำแก่นกลาง
ภูเพียง
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
18
บ้านทุ่งน้อย
ภูเพียง
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
19
บ้านม่วงตึ๊ด
ภูเพียง
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
20
บ้านหาดเค็ด
ภูเพียง
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
21
บ้านน้ำครกใหม่
เมืองน่าน
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
22
บ้านศรีเกิด
เมืองน่าน
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
23
บ้านดู่ใต้
เมืองน่าน
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
24
บ้านถืมตอง
เมืองน่าน
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
25
บ้านนวราษฎร์
เมืองน่าน
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
26
บ้านน้ำงาว
เมืองน่าน
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
27
บ้านผาสิงห์
เมืองน่าน
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
28
บ้านเรือง
เมืองน่าน
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
29
บ้านซาวหลวง
เมืองน่าน
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
30
บ้านสองแคว
เมืองน่าน
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
31
บ้านน้ำปาย
แม่จริม
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
32
บ้านน้ำตวง
แม่จริม
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
33
บ้านตอง
แม่จริม
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
34
ชุมชนบ้านนาคา
แม่จริม
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
35
บ้านห้วยบง
แม่จริม
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
36
ไทยรัฐวิทยา 45
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
37
บ้านขึ่งงามมงคล
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
38
บ้านหลับมืนพรวน
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
39
บ้านครกคำ
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
40
ทุ่งศรีทอง
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
41
บ้านนาเหลืองไชยราม
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
42
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
43
บ้านน้ำมวบ
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
44
บ้านปงสนุก
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
45
บ้านแม่ขะนิง
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
46
บ้านท่ามงคล
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
47
ชุมชนบ้านใหม่
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
48
หาดทรายทองวิทยาคาร
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
49
บ้านไหล่น่าน
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
50
บ้านชมพู
เวียงสา
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
51
บ้านดู่พงษ์
สันติสุข
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
52
บ้านสบยาง
สันติสุข
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
53
บ้านศรีนาม่าน
สันติสุข
น่าน
1
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ