ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น บ ุค ค ล                          
          
               August 7, 2010 14:21
:::::::::::::กลุ่มงาน::::::::::::


นายประยูร เวชมะโน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มงานวินัยและนิติการ
 
:::::ความรู้เรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ:::::
 รวมคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย
       มอบอำนาจทั้งหมดของ สพฐ.
คลิกที่นี่
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
       ครูและบุคลากรทางการศึกษา
คลิกที่นี่
หลักเกณฑ์และแนวทางการขอ
       อนุญาตไปต่างประเทศ           
คลิกที่นี่
การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
       ในทะเบียนประวัติ
                คลิกที่นี่
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
       อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรรดิมาลา
      ปี 2549 (
1 ) ( 2 ) ( 3 )
ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการ
       ไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายใน
       ประเทศ (ฉบับที่ 2)
              คลิกที่นี่
 พนักงานราชการ                     คลิกที่นี่

::::::: การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ :::::::
 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2550 คลิกที่นี่
แนวปฏิบัติในการพิจรณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนบข้าราชการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 คลิกที่นี่ 
ตัวอย่างแบบบันทึกคุณงามความดี
ตำแหน่ง ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คลิกที่นี่
ตัวอย่างแบบบันทึกคุณงามความดี
ีตำแหน่ง ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คลิกที่นี่

::::::::::::: หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ :::::::::::::

 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
      มีและเลื่อนวิทยฐานะ
(ว 2/2551 )            
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
      บุคลากรทางการศึกษา       ( ว 17/48 )

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      มีวิทยฐานะและ เลื่อนวิทยฐานะ ( ว 25/48 )

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
      ชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) ( ว 26/48 )

 ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
      สำหรับวิทยฐานะ   ( ว 1/49 )

 แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและ
      บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ( ว 3/49 )

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
     สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ (เพิ่มเติม) รายละเอียด

(วฐ.1) (วฐ.2) (วฐ.2/1) (วฐ.3) (วฐ.3/1(1)) (วฐ.3/1(2)) (วฐ.3/2(1))
     (วฐ.4) (วฐ.4/1(1)) (วฐ.4/1(2)) (วฐ.4/2(1))
............................................................................................
13 มี.ค.52
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการอบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ GURU Online
ส่งภายในวันที่ 17 มี.ค. 52 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

............................................................................................
::::::::::::::: แบบฟอร์มต่าง ๆ :::::::::::::::
คำร้องขอย้าย
 แบบคำร้องขอย้าย
 บัญชีงบหน้าระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา
บัญชีงบหน้าในเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
อิเล็กทรอนิกส์
            คลิกที่นี่
สวัสดิการรักษาพยาบาล  คลิกที่นี่
คำร้องขออนุญาตไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
กรณีไปศึกษาดูงานเกิน 15 วัน
กรณีไปศึกษาดูงานไม่เกิน 15 วัน

::::::::::::::::::: ลิงค์หน่วยงาน :::::::::::::::::
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.ค.ศ.

สพฐ.
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน คุรุสภา


< ความเคลื่อนไหวการอบรมการพัฒนาครูให้มี
   หรือเลื่อนวิทยฐานะ"ชำนาญการพิเศษ"
>

< ประกาศ/ข่าว ก.ค.ศ./ระเบียบ ก.ค.ศ./กฎ ก.ค.ศ.>

< ข่าว/ประกาศ ก.ค.ศ. อนุมัติอาจารย์ 3 >

< ข่าวสารวิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ/
   เชี่ยวชาญ
>

< ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคดีความ >

< แหล่งข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา >

    สาระน่ารู้เกี่ยวกับการอบรมต่าง ๆ

การอบรมเพิ่มวิทยฐานะครู ค.ศ.3 คลิกที่นี่

การอบรม อสคบ.  { 1 } { 2 } { 3 }

การอบรมวินัยข้าราชการครู  { 1 }ี่
{ 2 }