คำขวัญประจำจังหวัดน่าน แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง   เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
   
 
     
 
 

 
     ความเป็นมา  
   ยุทธ์ศาสตรการพัฒนา
   แนวคิดทิศทางนโยบายผอ.สพป.น่าน 1
   
   แนวทางการบริการจัดการของ
   สพป.น่าน 1
   ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง
   ทำเนียบผู้บริหาร สพป.น่าน 1
   ข้อมูลคณะกรรมการเขตฯ
   ข้อมูล อกคศ.เขตฯ
   ข้อมูล กตปน.เขตฯ
 

 
     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
   กลุ่มนโยบายและแผน
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
   กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
   สมาคมณาปกิจสงเคราะห์ฯ(ชคน.)
 

 
     แบบฟอร์มจัดจ้าง/ตกลงราคา  
   เข้าสู่โปรแกรม กพ.7
   พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา(1)(2)
   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(1)(2)(3)
   พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
   พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.
 


 
     เว็บ สพฐ.  
   เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ
   เว็บ ก.ค.ศ.
   เว็บ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(สป.)
   เว็บ สพป.น่าน เขต 2
   เว็บ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
   เว็บ obec e-office
   เว็บ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
   การสอน
   เว็บ สำนักนโยบายและแผน สพฐ.
 

 
     
 

  รวมลิงค์กฎหมายที่เกี่ยวข้องการศึกษา  
พ.ค.2554 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
มิ.ย.2554 พระราชบัญญัติข้าราชการครูฯ ( 1 ) (ฉบับที่ 2 )
ก.ค.2554 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( รายละเอียด )
ส.ค.2554 พระราชบัญญัติสภาครู (รายละเอียด)
ก.ย.2554 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539(รายละเอียด)
ต.ค.2554 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539(รายละเอียด)
พ.ย.2554 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540 (รายละเอียด)
ธ.ค.2554

ิรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (รายละเอียด)

ม.ค.2555 พระราชบัญญัติหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน (รายละเอียด)
ก.พ.2555 สรุปสาระกฎหมายทั้งหมด
 

หนังสือราชการจาก สพฐ.
 
 

     

 

     
แหล่งความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.
ข้อมูล สพท.โรงเรียน
บุคลากร นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา

เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย

OBEC MOU
บันทึกข้ตกลงความร่วมมือ MOU
ระหว่าง สพฐ.กับหน่วยงานต่างๆ

มุมศึกษานิเทศก์  Supervisory

เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร แนะนำ
แลกเปลี่ยนสื่อการสอน
คลังข้อ สอบ ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน

สารานุกรมสำหรับเยาวชน

คลังความรู้สารานุกรมไทย
พจนานุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์
คลังความรู้สำหรับเยาวชน

ภาษาไทย ภาษาทอง

เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา
แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย

Pil Obec

การเรียนการสอน กิจกรรมสนุก ๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT

ห้องเรียนทันข่าว
 
นำเอาข่าว สารประจำวัน
มาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง
ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน

E-BOOK สทร.สพฐ.

รวบรวมหนังสือเรียน
หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
คู่มือครู หนังสือสำหรับครู

1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

โครงการของ สพฐ.
ที่จะพัฒนา ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพ
ให้เสมอภาคทางการศึกษา

ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล
GPA PR ของนักเรียนรายบุคล
ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา


OฺBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สพป.น่าน 1