ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

 

บุคลากรกลุ่ม

ทำเนียบบุคลากร

 ส่วนราชการใน สพป.น่าน ๑
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์( ช.ค.น.)
 :: เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ::
เว็บ สพฐ.
เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บ ก.ค.ศ.
 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ

ติดตามความเคลื่อนไหวศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓

(ระดับเขตพื้นทีี่) (ระดับภาคเหนือ) (ระดับชาติ)

TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน (รายละเอียด)
 
 
 
 
 

 

 

:: ขุมความรู้:

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การนับอายุเด็ก
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
การศึกษาสำหรับคนพิการ
การศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๔๕ () () ()
กำหนดความประพฤตินักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ปี ๒๕๔๖
พ.ร.บ.พัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๐
ระเบียบคุ้มครองเด็ก ปี ๒๕๔๘
หลักฐานการรับนักเรียนเข้าเรียน
ให้คนพิการมีสิทธิรับสิ่งอำนวยความสะดวก

  ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยลูกเสือ

ข้อบังคับว่าด้วยการใช้จ่ายเงินหรือ

รายได้ ้ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากร

ทางการ ลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๖

ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อบังคับว่าด้วยการปกครองหลักสูตร และวิชาพิเศษ ลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๙
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๓
แบบฟอร์มขอใช้สถานที่