โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ
"NAMKEANHNUE SHOOL : มุ่งการเรียน อ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ สื่อสารไพเราะ มีคุณธรรม นำภูมิปัญญา กีฬาก้าวไกล "
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑
คำขวัญของโรงเรียน
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
ปรัชญาของโรงเรียน
สุขา สังฆัสฺสะสามัคคี แปลว่า ความพร้อมของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข
นโยบายของโรงเรียน
"โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี มีความรับผิดชอบสูง มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สานสามัคคีชุมชน"
นายชาญวิทย์ ดีกัลลา
ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
พันธกิจโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
โครงการประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน

โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ
ลูกเสือ - เนตรนารีจัดกิจกรรมเดินทางไกล.....
 
กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน
 

กระดานสนทนากรมปศุสัตว์

Copyright 2010 ,Namkeanhnue Shool. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ up date 01.04.2553
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ ม.9 บ้านแก่นอุดร ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
Tel./Fax. 0-5468-3333 หรือ 08-6420-6178, E-mail : namkeanhnue@hotmail.co.th

P