ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1
::เกี่ยวกับ ตสน ::
กฏบัตรตรวจสอบภายใน
ทำเนียบบุคลากร
:: แวดวงศึกษาธิการ ::
สำนักนายกรัฐมนตร
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานฯ สภาการศึกษา
สำนักงานฯ ศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานฯ อาชีวศึกษา
สำนักงานฯ อุดมศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
 :: หน่วยงานติดต่อ::
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
::หน่วยงานภายใน::
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมาคมณาปกิจสงเคราะห์ฯ(ชคน.)
 


 

 

:: แบบฟอร์มต่าง ๆ ::

- แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน
-
แบบฟอร์มบัญชีวัสด
- แบบฟอร์มการตรวจสอบภายในในสถานศึกษา
- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ตัวอย่างทะเบียนคุมย่อย เงิน สอร.
-
ทะเบียนคุมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา
- ทะเบียนคุมเงินงบประมาณของโรงเรียนประถม
- แบบทะเบียนคุมเงิน พ.ศ.2544 (ร.ร.ประถม) 1
- แบบทะเบียนคุมเงิน พ.ศ.2544 (ร.ร.ประถม) 2
- แบบทะเบียนคุมเงิน พ.ศ.2544 (ร.ร.ประถม) 3
- ตัวอย่างทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงาน ร.ร.
- ใบจัดซื้ออาหารและสัญญายืมเงิน
- รายงานการรับ-จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทรายได้สถานศึกษา
- เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
- ใบสำคัญรับเงิน
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ประมาณการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ใบมอบฉันทะ
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- ใบปิดใบสำคัญรับเงิน
- แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
- ใบปิดใบสำคัญ
- หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน
- คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

::ขุมความรู้::
การจัดซื้อ จัดจ้าง
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการเก็บเงินรายได้สถานศึกษา
การบริหารงบประมาณ
การตรวจสอบภายในในสถานศึกษา
การจำแนกประเภทรายจ่าย
การเก็บรักษาเงิน
แบบฟอร์มต่าง ๆ
การบัญชีของสถานศึกษา
::  ระเบียบกฏหมาย ::
พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับ 8) พ.ศ. 2553
พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(ฉบับ7) ปี 2548
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2548


กระดานข่าว ถามตอบ กับกรมบัญชีกลาง

 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 
โทรศัพท์.054-710-029, 054-771-028, โทรสาร.054-710211