ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1
::เกี่ยวกับ ตสน ::
กฏบัตรตรวจสอบภายใน
ทำเนียบบุคลากร
:: แวดวงศึกษาธิการ ::
สำนักนายกรัฐมนตร
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานฯ สภาการศึกษา
สำนักงานฯ ศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานฯ อาชีวศึกษา
สำนักงานฯ อุดมศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
 :: หน่วยงานติดต่อ::
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
::หน่วยงานภายใน::
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมาคมณาปกิจสงเคราะห์ฯ(ชคน.)
 


 

 

::ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้
ู้     ให้กับนักเรียน

ขอทำความตกลงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท.
ซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุสถานศึกษา
วิธีปฏิบัติทางบัญชีในการหักภาษี ณ ที่จ่ายของสถานศึกษา
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินระดมทรัพยากร
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงิน
สรุปข้อบกพร่องที่มักพบในการตรวจสอบ

ข่าวจาก สพฐ.

 
::ภาพกิจกรรม::

รวมภาพกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
และการจัดอบรมการจัดทำโปรแกรมบัญชี 
::ขุมความรู้::
การจัดซื้อ จัดจ้าง
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการเก็บเงินรายได้สถานศึกษา
การบริหารงบประมาณ
การตรวจสอบภายในในสถานศึกษา
การจำแนกประเภทรายจ่าย
การเก็บรักษาเงิน
แบบฟอร์มต่าง ๆ
การบัญชีของสถานศึกษา
::  ระเบียบกฏหมาย ::
พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับ 8) พ.ศ. 2553
พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(ฉบับ7) ปี 2548
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2548


กระดานข่าว ถามตอบ กับกรมบัญชีกลาง

 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 
โทรศัพท์.054-710-029, 054-771-028, โทรสาร.054-710211