สรุปข้อบกพร่องที่มักพบในการตรวจสอบ

สตง.ได้ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด สพท.พบข้อบกพร่องหลายประการในแต่ละปี ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเพื่อเตือนใจผู้บริหาร

1.      ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นการเบิกโดยไม่มีสิทธิเนื่องจากเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่รับผิดชอบในเขตที่ตั้งสำนักงาน

2.      เบิกจ่ายโดยมีหลักฐานเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน

3.      รับเงินแล้วไม่บันทึกรายการในบัญชี ทำให้เงินขาดบัญชี

4.      จัดซื้อของในราคาที่แพงกว่าราคากลางหรือราคามาตรฐาน

5.      จัดทำหรือบันทึกทะเบียนต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน

6.      ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในบัญชี หรือทะเบียนกับรายงานที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคาร หรือ คลัง

7.      ไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการรับจ่ายเงิน และบันทึกบัญชีหลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน

8.      กรรมการเก็บรักษาเงินไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

9.      การปฏิบัติเรื่องเงินยืมราชการหลายหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามระเบียบ

10.  จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ไว้ไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบัน

11.  ไม่ได้ให้หมายเลขหรือรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์

12.  มีครุภัณฑ์บางรายการที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพหรือสูญหาย ไม่ดำเนินการตามระเบียบ

13.  ปลอมแปลงเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

14.  เบิกจ่ายโดยไม่มีหลักฐานการจ่าย / ไม่มีสิทธิ

15.  รับเงินแล้วไม่นำไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ

16.  ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบราชการ

17.  คณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจ้างปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง

18.  การจัดซื้อในราคาสูง

19.  วัสดุที่ใช้ไม่มีคุณภาพ

20.  การจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจากทางราชการ