หน้าหลัก I สมุดเยี่ยม I Webboard I

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสถิตย์  ปิติรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรือง

เกี่ยวกับโรงเรียน

 ปรัชญาโรงเรียน

 คำขวัญของโรงเรียน

ผลงานทางวิชาการ

สรุปคะแนนเรียงลำดับ สพป.น่าน1

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

ได้อันดับที่1

ข่าวสารจากโรงเรียน

 ผลงานความภาคภูมิใจ

แหล่งเรียนรู้บ้านเรือง

เรียนรู้นอกห้องเรียน

ความภาคภูมิใจของพวกเราชาวชมพู - ขาว

สอบเข้าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารได้อันดับที่ 1 คลิ๊ก

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบ้านเรือง สพป.น่าน เขต 1

คณะครูโรงเรียนบ้านเรือง ร่วมกับคณะศิษย์เก่า คุณสุรพัฒน์ ศรีสุขธนพงศ์ ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาและสมทบทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเรือง อ.เมือง จ.น่าน วันที่ 16 เมษายน 2554 คลิ๊ก

องค์การบริหารส่วนตำบลเรืองและสำนักงานปศุสัตว์น่าน จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า แก่ประชาชนในเขตบริการตำบลเรือง สถานที่อาคารศิษย์เก่าร่วมใจ (หอประชุมโรงเรียนบ้านเรือง) โรงเรียนบ้านเรือง ต.เรือง จ.น่าน   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 คลิ๊ก

กลุ่มเมืองไตรมิตร ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการประเมิน สมศ.รอบที่ 3 สถานที่โรงเรียนบ้านเรือง ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2554   คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเรือง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างถนน คศล.บริเวณหน้าโรงเรียนตามงบประมาณแปรญัติสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2554 คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเรือง จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2553 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี วันที่ 16 มี.ค2554 คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเรือง จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็นนักประชาธิปไตยตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยให้นักเรียนผู้สมัครประธานนักเรียนรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2554 คลิ๊ก

ฝ่ายทันตสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้นำ้คณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพฟันและให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพฟันกับนักเรียนโรงเรียนบ้านเรือง ( วันที่ 9 มกราคม 2554 ) คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเรือง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเรือง ต้อนรับคณะตัวแทนมูลนิธิ ดร.เทียม  โชควิวัฒนา โดย เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 แจกผ้าห่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเรืองระดับชั้นอนุบาล 1 และ ระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 2 มกราคม 2554 คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเรือง ประชุมคณะครูี่ เพื่อวางแผนงานการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  วันที่ 1 มกราคม 2554 คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเรือง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงโดยการนำนักเรียนทำกิจกรรมการลอยกระทงบริเวณลำห้วยวัดศรีนาเรือง ต.เรือง อ.เมืองน่าน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 คลิ๊ก

คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านเรืองและชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันปิยมหาราชเพื่อแสดงความกตํญญูกตเวทิตาและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยร่วมทำกิจกรรมกันโดยพร้อมเพรียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง   อ.เมืองน่าน วันที่ 23 ตุลาคม 2553   คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเรืองร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จัดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนและชุมชน เมื่อ วันที่ 23 ต.ค2553 คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเรืองร่วมกับกลุ่มเมือง 4  จัดการแข่งขันวิชาการและศิลปหัตถกรรมประจำปี 2553 ของสพป.น่าน เขต 1 เมื่อ วันที่ 1 ต.ค2553 คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเรือง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2553 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมการเคารพนอบน้อมบูรพาจารย์ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเรือง วันที่ 3 มิ.ย.2553 คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเรือง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมการประกวดทางวิชาการที่น่าสนใจมากมายและได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเรืองเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 16 มี.ค2554 คลิ๊ก

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเรือง โดยการสนับสนุนจาก ธกส.น่าน จำนวน 5,000 บาท และเงินผ้าป่าจากคณะศิษย์เก่า คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเรือง เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2553  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเรือง เพิ่มศักยภาพบุคลากรในโรงเรียน จัดอบรมคอมพิวเตอร์ "การอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น" 17 - 18 กรกฏาคม 2553    คลิ๊ก

คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านเรือง ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้ปกครองนักเรียน ณ ฌาปนสถานบ้านเรือง    คลิ๊ก

  โรงเรียนบ้านเรือง ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2553 โดยผู้ร่วมประชุมคือ พระสงฆ์,ผู้พิพากษา,ผู้ปกครองและสาธารณสุขน่าน วันที่ 2 ก.ค2553 คลิ๊ก

 โรงเรียนบ้านเรือง จัดกิจกรรมสุดยอดการประหยัดพลังงาน โดยการจัดนิทรรศการและกิจกรรมบนเวที ระหว่างวันที่15 กย 2552-15พย 2552 คลิ๊ก

 

header01

me5

pilobec

banner-sorportor

sahavicha

vicha

me3

 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-trainingตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ

ลงทะเบียนได้ที่ http://www.utqonline.in.th/  http://www.utqonline.net/  http://www.utqonline.com

หากมีปัญหาการเข้าเรียนไม่ได้ให้ใช้ Mozilla Firefox   เป็นตัวเปิดแทน ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่

ขณะนี้เวลา

  สถิติการเข้าชม

hit counters
  มุมการศึกษา
หนังสือราชการข่าวสารจาก สพป.
รับ - ส่งหนังสือราชการ สพป.น่าน 1
ข่าว สพป.น่าน เขต 1
ข่าวสารเครือข่ายโรงเรียน
E-Mail สพม.น่าน 1
E-filing
Smis
KM Ednan1
AOC
Obec Mail

Web Site การศึกษา

เว็บ สพฐ.
เว็บ กระทรวงศึกษาฯ
เว็บ ก.ค.ศ.
เว็บ ครุรสภา
เว็บ สำนักนโยบายและแผน สพฐ.
เว็บ สพท.น่าน เขต 1
เว็บ สพท.น่าน เขต 2
เว็บศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(สป.)
เว็บ O - Net
เว็บ A - Net
Eduzones
e-training (รายละเอียด)(คู่มือ)(คู่มือ)
โทรทัศน์ครู
เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
เว็บครูไทย
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เว็บไซต์วิชาการลูกเสือ
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย
รายงานราคาทองคำ
ค้นหารหัสไปรษณีย์
สวนดุสิต โพล
กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบข.)
คำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย ททท.
ลักษณะอากาศทั่วโลก(อีก 5 วัน)

 

ติดต่อกับโรงเรียน 

 โรงเรียนบ้านเรือง หมู่ที่ 5 ถนนบ้านเรือง-นาซาว บ้านนางาม   ตำบลเรือง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 เบอร์โทรศัพท์  : 0-5468-2458  

 E - Mail : baanrueng_school.nan@hotmail.com

 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :