กลุ่มนโยบายและแผน

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางรุ่งทิพย์  สายมา ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางรัตนา  ภูเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางจงลักษณ์  เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางจีราพร  ปิยศทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวอัญชลี  เรือนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
จ.ส.ต.หญิงนุจิรา  ทาราทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร