กลุ่มกฎหมายและคดี

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางสาวนัฐพร  ท้าวคำพุ ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นายอิทธิกันต์  มีจันทร์ชยะกุล พนักงานพิมพ์ดีด ดาวน์โหลดเอกสาร