กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น

ทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ปี 2562-2564  ซึ่งได้กำหนดทิศทางการพัฒนาไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์

                “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีคนน่าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
 2. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่านและเสริมสร้างคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  มีคุณภาพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่าน
 4. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม

 นโยบาย

 • นโยบายที่ 1.  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 • นโยบายที่ 2.  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • นโยบายที่ 3.  การพัฒนาศักยภาพคน และการสังคมแห่งการเรียนรู้
 • นโยบายที่ 4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
 • นโยบายที่ 5.  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายที่ 6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 4. พัฒนาศักยภาพและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 7. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม