กลุ่มนโยบายและแผน

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางรุ่งทิพย์  สายมา ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางรัตนา  ภูเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางจงลักษณ์  เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางจีราพร  ปิยศทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวอัญชลี  เรือนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
จ.ส.ต.หญิงนุจิรา  ทาราทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวอัจฉนันท์  พรมดวงดี ธุรการโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร