หน่วยตรวจสอบภายใน

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

นางวรพรรณ  ภัทรกรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวกันยา  ทองฟู นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางทิพธิวา  แข่งขัน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร