สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
 
 AOC

รายงานผลการปฏิบัติงาน
 โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน

บัญชีจัดสรรงบประมาณจ้างครูท้องถิ่น หนังสือ ศธ 040010/ 2149 ลงวันที่ 13 ต.ค.53 (รายละเอียด)
:: กิจกรรมที่ 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทย และพื้นฐาน (รายละเอียด)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรี(รายละเอียด)

:: กิจกรรมที่ 5 โครงการส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน::

 โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) สนับสนุนโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
:: กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงศูนย์อัจฉริยภาพให้มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร 14  ศูนย์
:: กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรมัธยมศึกษาระดับนานาชาติ
:: กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
:: กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
:: กิจกรรมที่ 5
  วิจัย  พัฒนาติดตามและประเมินโครงการ
:: กิจกรรมที่ 6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่  จัดนิทรรศการระดับนานาชาติ
:: กิจกรรมที่ 7 จ้างผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าทีประจำศูนย์
:: กิจกรรมที่ 8 สนับสนุน Buffer Schoolโรงเรียนที่อยู่ชายแดนประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียด ความก้าวหน้า ผลการเบิกจ่าย
สพฐ.ดำเนินการ
::
 โครงการที่ 6 โครงการยกระดับครูทั้งระบบ
:: กิจกรรมที่    1 ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน(5ปี) ระยะที่ 2 (2553-2562)
::กิจกรรมที่    2 เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
::กิจกรรมที่   3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
::กิจกรรมที่   4 พัฒนานโยบายการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา

:: กิจกรรมที่   5 ปรับโครงสร้างอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
:: กิจกรรมที่   6 โครงการคืนครูให้นักเรียน
บัญชีจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน รายการค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2553(รายชื่อโรงเรียน)
(คุณสมบัติของพี่เลี้ยง)(แบบฟอร์มสัญญาจ้าง)

::
 โครงการที่ 7 ปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา(โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา)
:: กิจกรรมที่ 1 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware)
:: กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเนื้อหาและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
:: กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT (People ware)
:: กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบเครือข่าย (Networking)

:: กิจกรรมที่ 5 จัดตั้งศูนย์วิทยบูรณาการ ICT  ระดับ  สพท. 2 ศูนย์

:: กิจกรรมที่ 6 การปรับปรุงประสิทธิภาพและการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน  8  ศูนย์ซ่อม


                                                                                                  (กลับหน้าหลัก)                                                                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๗๑-๐๐๒๙, ๐-๕๔๗๑-๑๖๓๗, ๐-๕๔๗๑-๑๓๒๘ โทรสาร : ๐-๕๔๗๑-๐๒๑๑
E-mail : ednan1@ednan1.go.th